Lumimuutos

26/01/2023

Uusi seurantaraportti kahdelta kohteelta

Uusi seurantaraportti tiivistää kahden rewilding-alueen ympäristön tilaa. Siinä tarkastellaan Iin kunnan alueelta Perämereen laskevan Kuivajoen vesistöalueen alueen keskeisten virtavesien (Kuivajoki ja Kivijoki eli Ylijoki) sekä järvien (Oijärvi ja Kivijärvi) viimeisimpiä vedenlaadun tuloksia. Vesistöalue saa alkunsa Ranuan kunnan alueelta. Lisäksi tarkastellaan Parkanon kaupungissa sijaitsevan Kuivasjoen- Jarvasjoen vedenlaatua. Se sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueella.


Kivijoen ja Oijärven tavoin Kuivajoen kiintoaineen sekä kokonaisfosforin ja kokonaisty- pen pitoisuudet ovat olleet ajoittain korkeita ja vaihdelleet suhteellisen voimakkaasti. Ravinteiden pitoisuudet ovat olleet enimmäkseen eutrofisten vesien suuruusluokkaa.
OSK Lumimuutos on keskittynyt luonnonsuojelu- ja ennallistamiskohteiden toteuttamiseen molemmilla valuma-alueilla, ja toimintaa on tukenut erityisesti Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/789428/Tossavainen_C102.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Lumimuutos

23/01/2023

Uuden-Kannaksen liittyminen avaa uuden vuoden

Uusi-Kannas on vanhojen metsien, toipuvien metsien ja soiden kokonaisuus etelä-Kuhmossa. Se tukee Lumimuutoksen ponnistuksia metsäpeuran saralla.


Uuden-Kannaksen ennallistamisala sisältää n. 80 vuotiasta kuusimetsää, osittain hakattuja kuvioita, ehjää suota ja sen halki virtaa puro.

Palsta sijaitsee kahden merkittävän Natura-alueen välissä, etelässä Ristivaara (FI1200203), 907 hehtaaria ja pohjoisessa Jämäsvaaran (FI1201002) 3257 hehtaarin luonnometsien alue.

Uusi-Kannas tukee omalta osaltaan näiden alueiden yhteenkytkeytyneisyyttä.

Lumimuutos

19/12/2022

Ruotsin Lottosäätiö tukee ohjelmaa

Ruotsin Lottosäätiö on antanut tukea saamelaismetsien ennallistamiselle 2022-2024.


Ruotsin Lottosäätiö on myöntänyt tukea hankkeelle "The Indigenous and Traditional Knowledge Rewilding of Boreal Forests in Finland".
Hankkeessa on tavoitteena ennallistaa ja suojella 250 hehtaaria metsää saamelaisalueella. Lisäksi tuetaan Koitajoen soiden ennallistamista ja Onkamo-järvien ennallistamistyötä.

http://www.snowchange.org/2022/12/tumultuous-year-ends-with-support-for-sami-forests-and-messages-from-the-bering-sea/

Lumimuutos

16/12/2022

Juurikkasuo saatiin mukaan ennallistamisohjelmaan, the Guardian raportoi ohjelmasta

Merkittävä suokohde saatu Lieksasta mukaan. Guardianin artikkeli käsittelee ennallistamisohjelmaa (englanniksi).


Juurikkasuolle leimaa-antavaa on maisemallisesti näyttävä ja hyvin vetinen neva-alue suon keski- ja pohjoisosassa, suon eteläosa on rämevaltaista. Suon reunoja on monin paikoin ojitettu, mutta ojitusten vaikutus ei ole ollut kovin merkittävä. Juurikkapuron varrelta löytyy erilaisia korpia ja luhtavaikutteisia soita.
Juurikkasuolla sekä Hakosalmenkankaan ympäristön ojittamattomilla soilla on lisäksi huomattavaa merkitystä soidensuojelun (aapasuot, puustoiset suot, luhtaiset suot) kannalta.
Lisäksi Juurikkapurolla ja Hakosalmenjoella on merkittäviä pienvesiarvoja.
Juurikkasuon lintulajisto on ainakin 1990-luvun puolivälissä ollut suon kokoon nähden hyvin edustava.
Suolta on pesimäaikaisia havaintoja mm. kapustarinnasta (D1), lirosta (D1, EVA), metsähanhesta (RT, EVA), pikkukuovista (EVA), pohjansirkusta (VU), riekosta (RT) ja valkoviklosta (EVA).
Kohde vahvistaa myös Itärajan pinnan ylivaltiollista ekologista käytävää.

Tällä viikolla myös the Guardian Englannissa kirjoittaa ennallistamisohjelmasta. Linkki vieressä.

https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/15/landscape-restoration-projects-across-europe-boosted-by-26m-awards?CMP=twt_a-environment_b-gdneco

Lumimuutos

07/11/2022

Mitä merkityksiä ennallistaminen voi saada ?

Uusi tiedeartikkeli, joka julkaistiin perjantaina, käsittelee kahden ennallistamisohjelman kohteiden kautta merkityksiä, tulkintoja ja maantieteellistä sijaintia kohteilla.


We belong to the land: review of two northern rewilding sites as a vehicle for equity in conservation - artikkeli julkaistiin humanities and social sciences communications -tiedelehdessä.
Sen tapaustutkimuksina on Karvialla sijaitseva Salojenneva sekä kolttasaamelaisalueen Vainosjoki. Molemmat on kokonaan ennallistettu ja ovat tärkeitä paikallisyhteisöille.
Artikkeli analysoi ja sijoittaa kylävetoisen ennallistamisen roolia suhteessa ympäristötyön käytänteisiin ja piirtää ääriviivoja uusille mahdollisuuksille, joita alueilla voi olla.

https://www.nature.com/articles/s41599-022-01424-w

Lumimuutos

24/10/2022

Kivisuon suojeltu osuus 766 hehtaaria

Kivisuo, ennallistamisohjelman isoin kokonaisuus, laajenee suojelun osalta. Pohjois-Pohjanmaan ELY:n päätöksellä on kokonaissuojellun alan suuruus 766 ha.


109 hehtaarin laajennus on täysin ojittamaton, luonnontilainen suoalue, joka täydentää aapasuokokonaisuutta. Kivisuo edustaa monipuolisesti Pohjanmaan laajoilla aapasoilla tavattavaa suokasvillisuutta. Linnustoselvityksissä alue on todettu pesimälinnustoltaan valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Lumimuutos

15/08/2022

Metsäpeuran ennallistamisalueita lisätään, kirja 2023

Metsäpeura katosi Suomen luonnosta 1900-luvun alkupuolella, Ilomantsissa viimeinen härkä ammuttiin 1918. 1960-luvulla Venäjän Karjalasta palasi kanta, joka on elpynyt sekä Kuhmon suunnalla, että lännemmässä. Elpyvä maisema-ohjelma käynnistää omalta osaltaan toimia, joilla turvataan metsäpeuran tulevaisuutta ja lisätään tietoisuutta metsiemme jylhästä petrasta.


Tarkemmin todettuna

- Soinissa sijaitseva Matosuo tukee laidunalueita ja ennallistamistoimet Metsähallituksen kanssa lähivuosina laajentavat aluetta
- Ähtärissä ohjelman alueet, kuten Oravasuo, kytkeytyvät Maaherransuon Natura 2000-alueeseen ja omalta osaltaan tukevat yli 400 hehtaarin ekologista käytävää
- Kuhmossa koko Naamanjoki on saatu toimien piiriin, samoin Horneankosken suo-, ja metsäala
- Jo olemassaoleva Muhoksen Kivisuon 650 hehtaarin kokonaisuus, joka on peuraalueen pohjoisreunalla laajenee tänään 760 hehtaarin kokonaisuuteen.

Tämän lisäksi palkittu luontokuvaaja Antti Leinonen julkaisee OSK Lumimuutoksen kanssa uuden Metsäpeura-kirjan 2023 keväällä.

Lumimuutos

11/07/2022

Abloy turvaa ennallistamiskeskusta

Abloy jatkaa yhteistyötä Lumimuutoksen kanssa toteuttamalla uuden ennallistamiskeskuksen turvallisuusratkaisut.


ABLOY on turvallisuuden ja lukituksen suunnannäyttäjä, jonka tavoitteena on lisätä luottamusta maailmassa. Yhdistämällä digitaalisen ja mekaanisen osaamisensa Abloy Oy kehittää nykyaikaisia, alan johtavia turvallisuusratkaisuja ihmisten, omaisuuden ja liiketoiminnan suojaamiseksi. Abloy on osa ASSA ABLOY -konsernia, joka on maailman johtava kulkuratkaisujen toimittaja. Autamme päivittäin miljardeja ihmisiä kokemaan avoimempaa maailmaa.

Lumimuutos

13/06/2022

Pro Onkamojärvet ry ja Lumimuutos ovat sopineet ennallistamisvastuun jatkosta

Vuosikokouksessaan 11.6.2022 Pro Onkamojärvet ry päätti seuraavista askeleista. Yhdistys ja OSK Lumimuutos ovat sopineet keskenään, että Lumimuutos aloittaa vuoden 2023 alusta, ja osittain sitä ennen suunnittelussa, Onkamoiden ennallistamis- ja kunnostustoimijana. Pro Onkamojärvet ry jatkaa käynnissä olevia toimia vuoden loppuun.


Pohjois-Karjalassa sijaitsevia Onkamojärviä on kunnostettu vuodesta 2009 lähtien. Vuosina 2009-2013 Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry ja vuodesta 2013 lähtien kunnostuksia varten perustettu Pro Onkamojärvet ry.

Kyseessä on Suomenkin mittapuulla merkittävä koko valuma-alueen ja muiden järven ennallistamistoimien kokonaisuus. Yhdistysten toimien koordinaattorina on koko ajan ollut Tuovi Vaaranta.

Lumimuutos pyrkii ylläpitämään ja edistämään Onkamoiden ennallistamistuloksia, toteuttamaan uusia toimia sekä esittelemään saavutuksia tulevina vuosina. Kyseessä on merkittävä vesistö ja sen valuma-alue tulee laajentamaan ennallistamisohjelman kokonaisalaa yli 50,000 hehtaariin.

Lumimuutos

23/05/2022

Suomen ensimmäinen ennallistamiskeskus perustettu

Tohmajärven kunta on tänään myynyt OSK Lumimuutokselle Tietäväisen koulun. Koulu on rakennettu 1971. Siitä tulee osuuskunnan pääpaikka ja samalla Suomen ensimmäinen ennallistamiskeskus.


Asematiellä sijaitseva entinen lukio oli oppilaskäytössä vielä 2019. Lumimuutos keskittää kalanjalostuksensa, kalustonsa, näyttelyt ja toimitilat Asematiellä sijaitsevalle kiinteistölle.

1,2 hehtaarin tontilla sijaitseva kokonaisuus pitää sisällään myös 160 hengen auditorion. Se tarjoaa mahdollisuuksia konferenssien ja koulutuksien toteuttamiseen. Tulevaisuudessa kohteelle saadaan näyttelyitä osuuskunnan toiminnasta ja ennallistamistoimista.

Arkisto
Tuoreimmat uutiset