Lumimuutos

19/05/2024

Kaksi uutta aluetta ICCA-rekisteriin – Saamelainen metsäalue ja Onkamo-järvet

Toukokuussa 2024 YK:n ympäristöohjelman suojelualuerekisteri hyväksyi ensimmäisen saamelaisten suojeleman metsäalueen eli niin sanotun ICCA-alueen. Ivalojoen varressa sijaitseva Altto-ojan metsä on 72 hehtaarin kokonaisuus. Samalla hyväksyttiin rekisteriin mukaan Pohjois-Karjalassa sijaitsevat Onkamo-järvet esimerkkinä paikallisyhteisöille tärkeistä luontoalueista.


Ivalojoen varressa sijaitseva Altto-ojan metsä, 72 hehtaarin kokonaisuus, on saamelaisen perheen perinteinen alue, jossa jatkuu saamelainen poronhoito. Alue on luontoarvoiltaan merkittävä. Alueen perheet halusivat Altto-ojan suojeluun, jossa myös saamelaisten perinnetieto, maankäyttö, historia ja luontotieto otetaan osaksi kokonaisuutta. Vuonna 2023 OSK Lumimuutoksen Elpyvä maisema-ohjelma (www.maisema.org) ja Altto-ojan saamelaisyhteisö aloittivat yhteistyön.

Syksyllä 2023 inventointien ja perinnetiedon keruun jälkeen Altto-ojasta jätettiin hakemus YK:n ympäristöohjelman luonnonsuojelurekisteriin. Tavoitteena oli saada kohde ICCA (Indigenous and Community-Conserved Areas) -alueeksi - ICCA-alueet ovat suhteellisen uusi, kansainvälinen suojelustatus alueille, joilla alkuperäiskansat tai paikallisyhteisöt kykenevät osoittamaan kiistattomasti kykyä suojella alueitaan, hallinnoida oikeuksiaan ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.
Toukokuussa 2024 Altto-oja hyväksyttiin YK:n ylläpitämään ICCA-rekisteriin. Perusteluissa painottuvat luontoarvot ja saamelaisten perinne. Kohteella on useita uhanalaisia luontotyyppejä.

Alttokankaan aluetta luonnehtii jääkauden loppuvaiheen jäävirtojen kasaama hiekkatasanne. Tasanteen läpi jäävirta on syönyt jyrkkärinteisen kanjonin, jossa nykyisen Altto-ojan uoma kulkee voimakkaasti mutkitellen kohti Ivalojokea. Maaperä on veden huuhtomaa ja kerrostamaa hiekkaa ja Altto-ojan itärannalla on iso eroosiotörmä, jossa hiekan kerrostuneisuus näkyy komeasti. Tasanteen etelä- ja kaakkorinteet ovat harjumetsien valorinteitä ja alueeseen kuuluu myös kaksi matalaa, karua harjulampea.

Alueella on edustavia luonnontilaisia pohjoisboreaalisia mäntymetsiä, joiden puuston keski-ikä on yli 200 vuotta ja joissa on runsaasti keloja ja maalahopuuta. Kohteella on hakkuukuvioita, joita ennallistetaan yhteistyössä saamelaisten kanssa.

Samassa YK-kokouksessa hyväksyttiin myös pohjoiskarjalainen Onkamojärvien alue ICCA-rekisteriin. OSK Lumimuutos koordinoi pitkään jatkunutta kylävetoista järvien ennallistamiskokonaisuutta. YK:n päätöksessä todetaan, että Onkamot ovat merkittävä esimerkki järvien ennallistamisesta, jossa paikallisyhteisöt ovat saaneet korjaavien toimien piiriin lähes koko valuma-alueen.

Onkamoilla on esimerkiksi perustettu paljon kosteikkoja, ennallistettu soita, niitetty ja hoitokalastettu yli 15 vuoden ajan. Pääosaa toimista koordinoi Tuovi Vaaranta Pro Onkamojärvet Ry:stä viime aikoihin asti. Vuonna 2023 toiminta siirrettiin OSK Lumimuutokselle. Onkamoiden esimerkki on ensimmäinen pohjoisten alueiden kokonainen järvi valuma-alueineen, joka pääsee YK-rekisteriin ja sitä voidaan pitää merkittävänä esimerkkinä ponnistuksesta suomalaisen vesiluonnon kuntoon saamiseksi.

https://www.iccaregistry.org/en/explore/finland/aldujohka-sami

Lumimuutos

17/05/2024

Kuoskun vanhat metsät ja aapasuot mukaan

Kuoskussa Savukoskella on yhteensä 120 hehtaaria kirveenkoskemattomia porometsiä ja aapasoita, jotka on saatu tänään mukaan Elpyvä Maisema-ohjelmaan. Ne muodostavat alueellisesti erittäin merkittäviä luontoarvoja sisältävän kokonaisuuden.


Kokonaisuudessaan viisi palstaa saatiin mukaan Kuoskusta, Savukoskelta.

Kohteista laajin on Marjavaaran vanha metsä sisältää n. 100-160-vuotiasta mänty- ja kuusimetsää sekä ehjää suota. Alue on erittäin edustava kokonaisuus lähes koskemattomasta pohjoisboreaalisesta metsästä. Kyseessä on puronvarren, suojuottien ja kangasmetsän hienoa mosaiikkia laaja yhtenäinen pala. Ihmisvaikutus vähäinen myös metsissä, puusto on keskiarvoltaan 98-vuotiasta. Vanhimmat kuviot 160-v ovat pienialaisia, mutta palstalla on useita hehtaareja 140-150-vuotiasta männikköä.

Puron varsi on soinen ja siellä enemmän lehtipuuta, muuten alue hyvin havupuuvaltaista. Johkanoja laskee Pyhäjokeen, jonka varrella on jonkin verran ojituksia. Rova-palstan läpi menee moottorikelkkareitti. Alue tukee Pyhäjoen luonnonarvoja ja Tenniöjoen valuma-alueen tilaa.

Marjavaaran vanha metsän läheisyydessä on Maltion luonnonpuisto ja Joutsitunturi-Koukkutunturin natura-alue. Yhteensä näillä suojelualueilla on kokoa 30,000 hehtaaria.

Maltion luonnonpuisto sijaitsee vedenjakaja-alueella. Luontotyypit ovat monipuolisia: aapasoita, laajoja metsiä vaarojen välissä, kivikkoisia rinnemetsiä ja pieniä puroja.
Joutsitunturin metsät ovat tunturirinteiden luonnontilaisia reheviä kuusikoita. Männiköt ovat eri-ikäisiä ja erirakenteisia. Sirrikummuissa on noin 250 ha:n laajuinen 1960-luvulla palanut koivuvaltainen alue. Koukkutunturin metsistä noin puolet on luonnontilaisia yli 200-vuotiaita karuhkoja kuusikoita. Männiköistä suurin osa on yli 200-vuotiaita. Koukkutunturin itärinteellä on nuorempia erirakenteisia männiköitä.

Tämän lisäksi n. 40 hehtaarin Vuospajanaapa on täysin ehjä suo- ja luonnonmetsän alue. Erityishuomiona 120-v hieskoivukuviot OMT-pohjalla Kuoskunojan varressa, jotka ovat todella hienoa rehevää puronvarsibiotooppia. Kauempana purosta on niukkapuustoista tai avointa ojittamatonta suota.

Länsireunassa rimpirakenteista, oikein hienoa vetistä nevaa. Palstan eteläreuna rajautuu valtion ojitettuun suohon. 1980-luvulla rimpinevalta havaitut suopunakämmekkä ja suovalkku indikoivat rehevyyttä myös avosuon puolella.

Vuospajanaapa lähellä olevan 12785 hehtaarin Joutsenaavan Natura 2000 -alueen tavoitteita (FI1301404). Alue on laaja yhtenäinen suoalue, topografialtaan laakea allas, jolla suot ovat kehittyneet erittäin rimpisiksi ja jänteisiksi. Luonteenomaisia ovat myös laajat korpivyöhykkeet aluetta halkovan Aatsinkijoen ja sen sivupurojen varsilla.

Joutsenaapa on pääasiassa vähä- ja keskiravinteinen, laajimmat lettoalueet ovat Kuppiaavalla. Neva-alue on lähes kauttaaltaan vetistä rimpinevaa. Rämeet ovat karuja rahka-, tupasvilla- ja sararämeitä. Purojen ja jokien rannoilla on ollut laajoja tulvaniittyjä.

Kaita-aavan pohjoisosa on jänteistä, vaivaiskoivuvarpuista rimpinevaa, jossa on jonkin verran lettomaisuutta. Puustoiset suot kattavat n. 21 % kokonaispinta-alasta. Lettojen kokonaisosuus on 5 % (n. 643 hehtaaria). Pohjoisen Peräpohjolan aapasoihin kuuluva suoaluekokonaisuus, jolla on vahva erämainen leima. Alueella pesii useita harvinaisia ja uhanalaisia lintulajeja.
Lisäksi Vuospajanaapa on lähellä Vuotostunturin suojelualuetta.

Kohteet säästettiin kahden poromiehen, Yrjö Kuoskun ja Pentti Pulskan toimien avulla. Pääosaa alueista ei ole hakattu koskaan.

Lumimuutos

30/04/2024

Iivananaho Ryökkylässä ja Pärjänjoen kohteet täydentävät kevättä

Iivananahon 8 hehtaarin kokonaisuus Ryökkylän runokylästä Koitajoella vahvistaa kulttuuriperintöä ja perinnebiotooppeja sekä tukee ekologisia käytäviä. Tämän lisäksi Ii-joen valuma-alueeseen kuuluvan Pärjänjoen varrelta on saatu mukaan kohteita sekä Pudasjärveltä että Taivalkoskelta.


Iivananahon ennallistamisala Ilomantsissa Mekrijärvellä on kokonaisuudessaan 8,81 hehtaaria. Osa kokonaisuudesta on suoraan kytkeytyneenä Korvinsuo-Parilamminsuo (FI0700022) Natura 2000-alueeseen, jonka koko on 661 hehtaaria.

Iivananahon ennallistamisala kokonaisuuden osalta oleellista on Ryökkylän perinnebiotooppien sekä boreaalisten metsien muodostama kokonaisuus. Kohde sijaitsee Ryökkylän kylän ytimessä. Kylällä on hyvin merkittäviä kasvillisuus- ja perinnebiotooppiarvoja.

Tämän lisäksi kohteeseen kuuluu Lavasaaren alle hehtaarin saari, jossa on n. 100 vuotiasta metsää. Iivananaho muodostaa jatkumon, jonka liittyminen Korvinsuo-Parilamminsuon kokonaisuuteen sekä lahopuumääriltään elpyvät metsät ovat tärkeitä.

Korvinsuo on edustava, laaja-alainen eksentrinen kermikeidassuo Mekrijärven länsireunalla. Natura-alue rajautuu suoraan Kätkäjärveen ja alueen rajaus pitää sisällään myös Parilammen rantaluhtineen sekä Paripuron varren. Suo on luonnontilainen lukuunottamatta itä-pohjoisosan pienialaisia rämereunusten ojituksia. Natura-alueen metsät ovat metsätaloudellisesti hoidettuja mäntyvaltaisia suosaarekkeita, joissa osassa puusto on jo iäkästä ja lahopuuta on jonkin verran.

Kohteella on Megrijärven ja Ryökkylän historian kannalta merkittäviä rakennuksia, joilla on kulttuuriperintöarvoa.

Pärjänjoen kohteilla Pudasjärvellä ja Taivalkoskella vahvistetaan Syötteen kansallispuiston yhteenkytkeytymistä ja vanhojen luonnonmetsien kokonaisuuksia. Yhteensä yli 20 hehtaarin kohteet ovat säilyttäneet monia luonnon arvojaan ja tukevat omalta osaltaan kansallispuiston eri osien kokonaisuutta.

Lumimuutos

19/04/2024

Heinäjänkä tukee Meltausjoen suuntaa

Heinäjänkä, 22 hehtaarin metsä ja suo, on monien luontoarvojen kohde Länsi-Lapissa.


Heinäjänkän ennallistamisala on yhteensä 21,84 hehtaaria. Kohteella on toipuvaa pohjoisboreaalista metsää, vanhan metsän kuvioita, jossa on yli 107-vuotiaita puita, sekä ehjää suota ja useita lähteitä.

Kohde tukee omalta osaltaan Meltaus- ja Ounasjoen valuma-alueiden tilan säilymistä.

Lumimuutos

24/03/2024

Louhineva suojellaan

Pirkanmaan ELY-keskus ja OSK Lumimuutos ovat päättäneet luonnonsuojella ennallistetun 82 hehtaarin Louhinevan Pirkanmaalla, Kuivasjärven valuma-alueella osana kansallista HELMI-ohjelmaa. Suo on maakunnan tärkeimpiä riekkosoita ja erittäin merkittävä Kuivasjärven vedenlaadun, ilmastonmuutoksen torjunnan ja paikallisen monimuotoisuuden kannalta. Neva ennallistettiin ojitusten osalta 2019-2023. Ennallistaminen toi seutukunnalle myös investointeja. Suojelupäätös mahdollistaa hirvenpyynnin ja kylille tärkeän metsästyksen jatkumisen alueella.


Pirkanmaan ELY-keskus ja OSK Lumimuutos ovat suojelleet maaliskuun alussa Parkanossa sijaitsevan Louhinevan. Rauhoitusalueen pinta-ala on 82 hehtaaria, kokonaisuudessaan neva on n. 90 hehtaarin kokonaisuus. Se on keskeinen osa Louhinevan suokokonaisuutta, johon sijoittuu suurin osa suon ojittamatonta osuutta. Louhineva on ojitetuilta alueilta lyhytkortista nevaa, muuttuma-asteilla olevia rämeitä ja varputurvekangasta. Ojittamaton alue on lyhytkortista nevaa ja varsinaista saranevaa. Suon vesitalous on muuttunut ja kasvillisuusmuutokset ovat selviä. Ennallistamisella on kuitenkin palautettu vesitaloutta ja suon toimivuutta takaisin alkuperäiseksi.

Osana Pro Kuivasjärvi ry:n toteuttamia hankkeita alueella on tehty ennallistamistoimia, jolla suon vesitalous ja kasvillisuus pyritään palauttamaan luonnontilaiseksi ja säilyttämään riekonelinympäristö, jona alue on toiminut. Kokonaisuudessaan vuosien 2016-2024 aikana Kuivasjärven valuma-alueella on ennallistettu ja toteutettu laajoja kunnostustoimia. Louhineva on näistä toimista maantieteellisesti mittavin. Se pysäyttää kuormitusta yläpuolisilta alueilta ja turvaa omalta osaltaan Kuivasjärven pohjoispuolen kohenevaa tilaa. Myös muun muassa Salojennevan kosteikko, suurin lajissaan Pirkanmaalla (30 ha), sijaitsee Kuivasjärven alueella.

Pohjois-Pirkanmaalla esiintymisalueensa etelärajoilla esiintyvä, valtakunnallisesti vaarantunut riekko pesii Louhinevalla. Riekko on paikkauskollinen lintu, joka vaatii avointa suota pesimäreviiriksi sekä sopivien suoalueiden riittävän tiheää verkostoa: riekko siirtyy harvoin yli viiden kilometrin päähän syntysuoltaan. Louhineva tunnetaan myös kapustarinnan, taivaanvuohen, nuolihaukan, kurjen ja silmälläpidettävän teerin elinympäristönä. Louhinevalla esiintyy uhanalaisia ja silmälläpidettäviä suoluontotyyppejä, ja neva muodostaa arvokkaan osan alueen suoverkostoa.

Tero Mustonen OSK Lumimuutoksesta toteaa, että ”Louhineva on Ylä-Satakunnan ja Kuivasjärven kannalta suurin pääosin ehjä suo. Siellä on riekon, haukan, kurkien ja muiden lintujen hyvä olla. Suojelu ja ennallistaminen, jossa kylien tarpeet on huomioitu vaikkapa metsästyksen osalta osoittavat, että ne ovat nykyaikaisia ja fiksuja askeleita eteenpäin. Ennallistaminen toi kymmenien tuhansien investoinnin alueen ennallistaneille urakoitsijoille. Kokonaisuuteen jää ’pieni tahra’ voimalinjan suojelemattomasta käytävästä suon keskelle, jonka samanaikaiset, useat tuulivoimahankkeet vaatinevat. Nyt onkin hyvä punnita, mikä on energiahankkeiden tasapainoinen kokonaisvaikutus samalle seutukunnalle, jossa on juuri saatu 1900-luvun vahinkoja korjattua. Kokonaisvaikutusta ei taida tietää kukaan tällä hetkellä.”

Lumimuutos

03/03/2024

Ensimmäinen kohde Sodankylästä mukaan

Takalan metsä ja suoalue on 100 hehtaarin Sodankylässä, Länsi-Lapissa ja se saatiin mukaan helmikuussa 2024. Alueella on säilynyt paljon luonnonarvoja. Toisaalta kohdetta on 2010-luvulla hakattu useampia kuvioita.


Kohteella on avosuota ja vanhaa metsää, jossa on yli 165-vuotiaita puita. Takalan metsä ja suoalue on tärkeä arktisten muuttajien pesimäalue sekä porotalouden kannalta tärkeä alue. Takalan metsä ja suoalue tukee omalta osaltaan Näätävuoma-Sotkavuoman (FI1300604) Natura 2000 -aluetta, 10675 ha.
Näätävuoma-Sotkavuoman alue on laaja aapasuoalue. Suoyhdistymä on monipuolinen: karuja rämeitä, aukeita nevoja ja reheviä lettoja. Raasujärven ja Teikkualammen ympäristössä on vanhoja suoniittyjä samoin Näätävuoman länsilaidalla. Kuusikko-Näätäselässä on pienehkö soranottoalue. Näätäselän hakkaamattomissa metsissä on runsaasti lahopuuta. Alueella on yli 200-vuotiaita kuusikoita ja nuorempia lehtipuuvaltaisia metsiä.
Puustoisia soita on kaikkiaan 2370 ha, noin viidennes alueen pinta-alasta, ja lettoja 2380 ha, viidennes kokonaispinta-alasta.
Lähteitä ja lähdesoita on 3 ha ja metsäluhtia noin 100 ha. Näätävuoman-Sotkavuoman alue kuuluu eteläisen Peräpohjolan aapasoihin. Alueella pesii monipuolinen kahlaajalinnusto.

Lumimuutos

24/01/2024

Kuumunsuo avaa ennallistamisvuoden

Kuumunsuo Kuhmossa on 44 hehtaarin suo- ja metsäalue, jossa on paljon luontoarvoja jäljellä.


Kuumunsuo tukee omalta osaltaan metsäpeuran elinympäristöjä ja suo- sekä vanhan metsän monimuotoisuutta. Kuumunsuo on Jonkerinsalon EU Natura-alueen vieressä ja täydentää omalta osaltaan alueen monimuotoisuutta.

Lumimuutos

13/12/2023

Arktisen tilan raportti USAssa tiivistää ennallistamisohjelman tuloksia

Yhdysvaltain ilmatieteenlaitoksen NOAA:n vuosittainen Arctic Report Card tiivistää vuoden 2023 kalottialueen tilaa ja ääreistyvää säätä. Elpyvä maisema-ennallistamisohjelma on raportissa mukana.


Elpyvä maisema-ennallistamisohjelma on yksi raportin ratkaisuluvuista. Erityisesti suoluonnon ennalistaminen sekä saamelaismetsien rooli on raportissa nostettu avainrooliin. Ilmatieteenlaitoksen raportti päättää aktiviisen ennallistamisvuoden.

http://arctic.noaa.gov/report-card/report-card-2023/

Lumimuutos

29/11/2023

Metsähanhien koti, Valkeasuo ja yli 1000 hehtaaria kruunaavat ennallistamissyksyn

Elpyvä maisema-ennallistamisohjelman syyskausi on ohi. Yhteensä yli 1000 hehtaaria luontoa, mukaan lukien 500 hehtaaria luonnonsuojelualueita, laajensi kokonaisuutta merkittävästi. Saksan luonnonsuojeluliiton NABU:n avulla kansallisesti merkittävä Valkeasuon 456 hehtaarin kokonaisuus saatiin mukaan marraskuussa.


Elpyvä maisema-ennallistamisohjelman painopistealue jatkui Koitajoella tänä syksynä. Suurimpana käänteenä voidaan pitää kansallisesti merkittävän Valkeasuo-Ilajansuo-kokonaisuuden (456 ha) mukaansaamista. Valkeasuon alue on kansallisesti merkittävä, esimerkiksi metsähanhien pesimäalue. Maaostoja ja ennallistamista tuki Saksan luonnonsuojeluliiton NABU:n ilmastorahasto.

Suoraan Valkeansuon eteläpuolella, osana englantilaisen Endangered Landscapes-ennallistamisohjelman kokonaisuutta, Kaitoinsuo, Rahesuo, Haravasuo ja alueen muut kohteet ennallistettiin yhdessä Tornatorin mailla. Kokonaisuudessaan n. 850 hehtaaria Koitajoen suo- ja metsäluontoa saatiin mukaan toimien piiriin. Koitajoella luonnonsuojeltiin n. 200 hehtaaria elinympäristöjä ELY-keskuksen kanssa.

Saamelaismetsien ennallistamistoimissa yhteensä n. 150 hehtaaria luonnontilaisia kulttuurisesti merkittäviä kokonaisuuksia liittyi mukaan ja tämän lisäksi Altto-ojan ennallistamismetsä sekä Sevettijärven eroosiontorjuntahanke jatkuivat kohti kevättä 2024.

Kokonaisuudessaan Elpyvä maisema-ennallistamisohjelman syksyn toimien piirissä oli suoraan n. 1000 hehtaaria ennallistamiskohteita.

Lumimuutos

24/11/2023

Kahden vuoden ennallistamisponnistus ohi Kuivasjärvellä

Pro Kuivasjärvi ry ja Elpyvä maisema-ennallistamisohjelma ovat saaneet yhteensä n. 36,000 € ennallistamiskokonaisuuden valmiiksi Kuivasjärven valuma-alueella. Operatiivisesti hanke painotti pohjoisia ja luoteisia valuma-alueita - hankkeessa tehostettiin soidenennallistusta, kosteikoiden toimintaa, palautettiin luontaista virtaamaa ja Salojennevalla käsiteltiin osa Alkkian turvetuotantokeskittymän vesistä sekä toteutettiin ennen Kärppäjärveä vesiensuojelun tehostamistoimia.Hankkeen operatiiviset toimet keskittyivät neljälle suunnalle:

- Louhinevan ennallistusalan patojen vahvistamista, suoennallistamista ja kuormituksen torjuntaa
- Alkkian turvetuotantokeskittymän kuormituksen torjumista ennen Kärppäjärveä
- Latvavesien n. 3 hehtaarin kosteikon päivitys ja tehostetut toimet
- Kärppäluoman lietealtaan kunnostus ja vesitaloudellinen ennallistus

Pro Kuivasjärvi ry tarkastelee vuoden 2024 painopistealueita talven mittaan. Hanke sai osittaista rahoitusta ELY-keskuksen vesienkunnostusrahoituksesta.

http://www.lumi.fi/2023/11/kahden-vuoden-ennallistamisponnistus-ohi-kuivasjarvella/

Arkisto
Tuoreimmat uutiset